top of page

ทัวร์ดูปลาวาฬแอฟริกาใต้

ชมปลาวาฬที่เมืองที่มีชื่อเรื่องการดูปลาวาฬอันดับหนึ่งของโลก
1 คืน 1 วัน (เป็นแพคเกจเพิ่มเติมจากแพคเกจ 1และ2)
ทัวร์ดูปลาวาฬแอฟริกาใต้- Lucky Lion Tours

ประมาณ 7,800บาท

R 3,400

ต่อคน

1
days
(July-Dec)
เฉพาะหน้าปลาวาฬ
PROGRAME:
มุ่งหน้าสู่ Hermanus เมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ Whale watching อันดับ 1 ของโลก

 

8.00    รับประทานอาหารเช้า

9.00    มุ่งหน้าสู่ Hermanus เมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ Whale watching อันดับ 1 ของโลก เนื่องจากสามารถมองเห็นปลาวาฬได้อย่างชัดเจนแม้ว่าคุณจะแค่ยืนอยู่ริมทะเล (ในฤดูปลาวาฬ) จะเห็นใกล้ไกลใหญ่เล็กมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับโชคค่ะ

11.00    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตคารที่สร้างอยู่ในถํ้าซึ่งติดกับทะเล เราสามารถเพลิดเพลินดูปลาวาฬที่ว่ายเข้ามาใกล้ฝั่ง ขณะรับประทานอาหารอยู่ในถํ้า (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Availability ด้วยถ้าเต็มเราจะพาท่านไปร้านที่มีชื่อร้านอื่นในlist ของเราค่ะ)

12.00    ขึ้นเรือไปดูปลาวาฬอย่างใกล้ชิดให้เห็นแบบ Close up กันไปเลย นอกจากนั้นถ้าโชคดียังอาจมีโอกาส ได้เจอกับเหล่าปลาโลมา แมวนํ้า Sun fish หรือสัตว์นํ้าที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น

15.30    แวะถ่ายรูปที่อนุสาวรีย์ปลาวาฬ

18.00    รับประทานอาหารเย็น

20.00     กลับเข้าที่พัก

 

 

PRICE INCLUDES:

ค่าที่พัก ค่าอาหารระบุในรายการ ค่ารถนําเที่ยว ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ค่า Tour co-ordinator
ผู้ดูแลและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

หมายเหตุ:

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากเหตุสุดวิสัยต่างๆดังนี้ สายการบินDelay ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อจราจล อุบัติเหตุ ฯลฯ แนะนําให้ซื้อ Traveling Insurance ไว้ก่อนการเดินทางค่ะ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่านได้มากที่สุดและทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านได้ชําระมาแล้ว

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้า wheelchair และเด็กอายุตั่ากว่า 4 ปี

 

มัดจํา:

(No refund)รับรองการจอง            R 1,500 (ประมาณ 4,500 Bath)

และชําระส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามกําหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอย่างไม่มีเงื่อนไข

 

  • Google+ Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
bottom of page